2008

„W o d n a i okolice”

Album „Wodna i okolice” to po Almanachu „Formy i Ludzie” ważny i cenny przyczynek do naszej bogatej ostatnio w katalogi działalności wystawienniczej. Wydany jeszcze na przełomie roku 2007/2008 w Galerii na ul. Warszawskiej.


Album to efekt naszego wspólnego pleneru i wystawy poświęconej najstarszym ulicom Katowic. Ulice Pawła, Wodna i Graniczna z wybudowanym w 1858 Kościołem Ewagielickim i nieistniejącą już Willą budowniczego Katowic Wilhelma Grundmana to przecież nasza starówka. Lata niedoceniania tego kwartału przyczyniły się do całkowitej jego degradacji a teraz los tych ulic został przesądzony. Rozrastający się Uniwersytet Śląski, Narodowy Bank Polski i nowo budowane Muzeum Śląskie na terenie Kopalni Katowice wypełnią te okolice nowoczesnością.


Nasz Album pozostanie, więc dokumentem obrazującym widoki i klimaty tych ulic. Dumnych starych ulic zamieszkałych przez dumnych mieszkańców. Najpierw przez elitę budowniczych Katowic potem zamieszkał tam pierwszy Wojewoda Śląski Józef Rymer potem w latach 1925 – 1968 mieściła się Diecezja Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Duma tych ulic wywodzi się z dumy ich mieszkańców doskonałych rzemieślników wielu specjalności a teraz też dumnych naszych śląskich Romów.


Wystawa po plenerowa i Album jest wspólnym dziełem członków Okręgu Śląskiego ZPAF: Arkadiusza Goli, Haliny Holas – Idziakowej, Pawła Janczaruka, Andrzeja Koniakowskiego, Krzysztofa Lisiaka, Marka Lochera, Katarzyny Łata- Wrona, Stanisława Michalskiego, Janusza Musiała, Zbigniewa Sawicza, Stanisława Sputo, Macieja Stobierskiego, Marii Śliwy, Józefa Wolnego i Jana Zegalskiego.


Jednak Album stworzyła Prezes Okręgu Śląskiego ZPAF Katarzyna Łata- Wrona. Dobór prac, kolejność, zestawienie, uzupełnienia małymi detalami, czyli cała typografia nadała temu albumowi znamiona dobrego i ciekawego wydawnictwa. Stał się dokumentem odchodzącej rzeczywistości z zachowaniem klimatu tak ulic jak i wizerunku ludzi tam jeszcze zamieszkujących. Możemy być z niego j dumni i mamy się, czym chwalić. Jestem głęboko przekonany, że w przyszłości będziemy musieli wznowić ten skromny nakład Albumu „Wodna i okolice”

30.11.2008